Úvod » OZ Permoníci » Darovacia zmluva – právnická osoba

Darovacia zmluva – právnická osoba

Darovacia zmluva

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Organizácia:

zastúpená:

so sídlom:

zapísaná v:

IČO: _________, DIČ: __________

bankové spojenie:

IBAN:

               (ďalej len „darca“)

               a

Permoníci, občianske združenie

               zastúpené: Mgr. Júlia Gecziková, predsedníčka OZ

so sídlom: Landauova 10, 841 01 Bratislava

               zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom   VVS/1-900/90-52820

               IČO: 512 72 041, neplatiteľ DPH

bankové spojenie: FIO Banka

IBAN: SK41 8330 0000 0024 0137 8206

               (ďalej len „obdarovaný“)

takto:

I.

Predmet zmluvy

  1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške ……… Eur (slovom …………………………………………………………. Eur), ktoré budú použité na zabezpečenie aktivít organizovaných občianskym združením Permoníci.
  • Darca poskytuje finančný dar obdarovanému výlučne na účely uvedené v článku I.1.

II.

Odovzdanie daru

Darca vloží  finančné prostriedky po podpísaní darovacej zmluvy na bankový účet OZ Permoníci vedenom vo FIO banke, IBAN SK41 8330 0000 0024 0137 8206.

III.

Všeobecné ustanovenia

  1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
  2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
  3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
  4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa __.__.2019

Darca:

(meno a priezvisko darcu)__________________

(podpis darcu)…………………………………….

V Bratislave, dňa __.__.2019

Obdarovaný:

OZ Permoníci

Mgr. Júlia Gecziková

predsedníčka

………………………………………..

FB komentáre