Úvod » OZ Permoníci » Darovacia zmluva – fyzická osoba

Darovacia zmluva – fyzická osoba

Darovacia zmluva

uzatvorená v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Pán/pani:
bytom:
(ďalej len „darca“)
a
2. Permoníci, občianske združenie
zastúpené: Mgr. Júlia Gecziková
so sídlom: Landauova 10, 841 01 Bratislava
zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom VVS/1-900/90-52820
IČO: 512 72 041, neplatiteľ DPH
bankové spojenie: FIO Banka
IBAN: SK41 8330 0000 0024 0137 8206
(ďalej len „obdarovaný“)
takto:
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančného daru vo výške ……… Eur (slovom …………………………………………………………. Eur), ktoré budú použité na zabezpečenie aktivít organizovaných občianskym združením Permoníci.

2. Darca poskytuje finančný dar výlučne na účely uvedené v článku I.1.

II.
Odovzdanie daru
Darca vloží finančné prostriedky po podpísaní darovacej zmluvy na bankový účet OZ Permoníci vedenom vo FIO banke, IBAN SK41 8330 0000 0024 0137 8206.

III.
Všeobecné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.
4. Darovacia zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden pre darcu a jeden pre obdarovaného.

V Bratislave, dňa __.__.2019

Darca:
________________________

…………………………………….

V Bratislave, dňa __.__.2019

Obdarovaný:
OZ Permoníci
Mgr. Júlia Gecziková
predsedníčka

………………………………………..

FB komentáre