Potrebuješ poradiť? +421 949 805 187

Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je OZ Permoníci so sídlom Landauova 10, 841 01 Bratislava, IČO 512 72 041, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod registračným číslom VVS/1-900/90-52820, prevádzka www.megac.sk (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
OZ Permoníci, Landauova 10, 841 01 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK41 8330 0000 0024 0137 8206, swift: FIOZSKBAXXX, Fio banka a.s., Bratislava
Telefón: +421 949 805 187
E-mail: oz.permonici@gmail.com

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 2 5827 2172, +421 2 5827 2104
Fax: +421 2 5827 2170
E-mail: ba@soi.sk

1. Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci (dodávateľ) – Občianske združenie Permoníci, Landauova 10, 841 01 Bratislava, IČO: 51272041, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod registračným číslom: VVS/1-900/90-52820
  Spotrebiteľ (kupujúci) –fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu vystavením objednávky v písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.
  Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 • Produkt – znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:
  potlače – označovania produktu rôznymi spôsobmi podľa priania zákazníka, rôznymi metódami a technológiami ako UV tlač, sieťotlač, vyšívanie, nažehľovanie fólií, gravírovanie, tampoprint, výpal na sklo atď.
  Cena produktu – je výsledná cena, ktorú je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi za objednaný a dodaný produkt. Cena pozostáva z ceny základného produktu uvedeného v platnom katalógu alebo v čase objednávania produktov cez e-shop a ceny za služby, či potlač, ak sú neoddeliteľnou súčasťou vyhotovenia a dodania produktu.

2. Odstúpenie od zmluvy

 • Všetok tovar bez potlače na objednávku (trekovateľný kód s nickom, odznaky na objednávku s vlastným motívom a iný tovar s motívom na požiadanie) zakúpený v našom e-shope je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.
 • Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
  Zaplatenú kúpnu cenu je možné vrátiť poukázaním kúpnej ceny za vrátené produkty na číslo účtu odberateľa do 15 dní od doručenia zásielky s vrátenými produktmi predávajúcemu.
  Do zásielky je nutné uviesť číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny.
  Produkty je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou, pričom odporúčame zásielku poistiť alebo po dohode osobne odovzdať poverenej osobe predajcu.
 • Zásielky zaslané na dobierku dodávateľ nepreberá.
  Náklady na vrátenie v plnej výške znáša odberateľ.
  Produkt musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale.
  Zásielka musí byť kompletná (vrátane štítkov).
  Nie je možné vrátiť produkt, ktorého povaha to neumožňuje, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. grafické práce), produkt, ktorý bol objednaný a spracovaný na základe špecifických požiadaviek odberateľa a produkt s potlačou, či inou úpravou na základe špeciálnej objednávky.

3. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

 • 3.1 V súlade s Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Z.z. v platnom znení), predávajúci poskytuje 2-ročnú záruku na výrobné chyby na všetok predávaný tovar. Faktúra slúži tiež ako záručný list.
 • 3.2 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 • 3.3 Povinnosťou odberateľa je vykonať prehliadku produktu pri prevzatí produktu a prípadné zjavné poškodenia je odberateľ tovaru povinný bezodkladne (najneskôr nasledujúci deň po prevzatí produktov) nahlásiť dodávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase jeho prevzatia. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.
 • 3.4 Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, spolu s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
 • 3.5 Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom s ich detailným spresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád. Je vhodné priložiť fotografie.
 • 3.6 Počas záručnej doby má zákazník právo po predložení produktu vrátane príslušenstva a (prípadnej) dokumentácie:
  Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  Ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.
 • 3.7 Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.
 • 3.8 Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

4. Platobné podmienky

V internetovom obchode si môže kupujúci zvoliť úhradu kúpnej ceny z týchto spôsobov:

 • PayPal – Platba prostredníctvom systému PayPal alebo platobnou kartou po zadaní platobných údajov
 • Bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo Fio banke. Po prijatí platby odosielame tovar a vopred Vás informujeme o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

5. Doprava, poštovné a balné

Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa výberu spôsobu dopravy uvedenej v objednávke. Tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku predávajúceho. Cenník predávajúceho sa nachádza na stránke doprava a platba.

6. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

7. Elektronická faktúra

Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Táto bude odoslaná e-mailom hneď po odoslaní objednávky a originál spolu s potvrdením o expedícii tovaru.

8. Ochrana osobných údajov

 • 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • 8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • 8.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “Upraviť registračné informácie”.
 • 8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 • 8.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
 • 8.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • 8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
 • 8.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 • 8.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 8.5 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • 8.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
  a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných podmienok,
  b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
  c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
  d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
  e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.
 • 8.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 • 8.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
  b) účel spracúvania osobných údajov,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.
 • 8.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 • 8.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 • 8.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 8.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 • 8.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 • 8.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • 8.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.
 • 8.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.
 • 8.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov a to: Slovenská pošta, a.s.

9. Záverečné ustanovenia

V prípadoch neupravených týmito podmienkami sa zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.
Kupujúci uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1.2019